Όροι Χρήσης & Εμπιστευτικότητας

Όροι Χρήσης & Εμπιστευτικότητας

  1. Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της METEORA NEPHROLIFE οφείλει να διαβάσει προσεκτικά το παρόν πριν από επίσκεψη ή χρήση των σελίδων και υπηρεσιών της METEORA NEPHROLIFE και σε περίπτωση διαφωνίας με τους αναγραφόμενους όρους οφείλει να μην κάνει χρήση του. Διαφορετικά τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου. Για χρήστες ηλικίας κάτω των 18 ετών απαιτείται και θεωρείται δεδομένη η παροχή συγκατάθεσης εκ μέρους των γονέων για την επίσκεψη και/ή τη χρήση των σελίδων και υπηρεσιών της METEORA NEPHROLIFE.

  2. Η METEORA NEPHROLIFE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους χρήσης οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη αναγγελία. Τεκμαίρεται ότι οι χρήστες/επισκέπτες σε κάθε περίπτωση αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις εφόσον εξακολουθούν τη χρήση.

  3. Με την είσοδο στον παρόντα δικτυακό τόπο, ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της METEORA NEPHROLIFE αποδέχεται ότι η χρήση του γίνεται με δική του ευθύνη και ότι κανένα από τα μέρη που εμπλέκονται στη δημιουργία, παραγωγή ή έκδοση του παρόντος δικτυακού τόπου δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη (άμεση ή έμμεση).

  4. Η METEORA NEPHROLIFE καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου να ανταποκρίνονται με ακρίβεια, σαφήνεια και πληρότητα στην πραγματικότητα, χωρίς όμως να ευθύνεται σε αντίθετη περίπτωση. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της METEORA NEPHROLIFE για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη εξ αφορμής της χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου και του περιεχομένου αυτού.

  5. Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της METEORA NEPHROLIFE και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη συναίνεση της METEORA NEPHROLIFE εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι οτιδήποτε περιλαμβάνεται στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα ή προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας της METEORA NEPHROLIFE ή τρίτων (που χρησιμοποιείται μετά από χορήγηση άδειας) και ως εκ τούτου η μη εξουσιοδοτημένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε επιβολή ποινής ή προστίμου.

  6. Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού, και Διεθνούς Δικαίου και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου και ευθύνεται αυτός αποκλειστικά για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί είτε στον παρόντα δικτυακό τόπο ή στο Διαδίκτυο γενικότερα και η οποία θα απορρέει από την ως άνω παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

  7. Ο επισκέπτης/ χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλει να μη δημοσιεύει ή να μην μεταδίδει στον παρόντα δικτυακό τόπο οποιοδήποτε παράνομο ή άλλο υλικό που θα μπορούσε να αποτελεί ποινικό αδίκημα, να προκαλέσει αστική ευθύνη, ή με κάποιον άλλον τρόπο να παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη νόμου. Μολονότι η METEORA NEPHROLIFE ή οποιοδήποτε άλλο μέρος που τυχόν εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή ή έκδοση του παρόντος δικτυακού τόπου μπορεί να παρακολουθούν, να επιθεωρούν ή να αναθεωρούν μεταδόσεις, αποστολές, η METEORA NEPHROLIFE και όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη δημιουργία, παραγωγή ή έκδοση του παρόντος δικτυακού τόπου αποποιούνται οποιασδήποτε ευθύνης (αστικής ή ποινικής) η οποία μπορεί να προκύψει από το περιεχόμενό τους.

  8. Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και το Διεθνές Δίκαιο και ερμηνεύεται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι οποίοι συμφωνούνται όλοι ως ουσιώδεις. Καμία τροποποίηση των παρόντων όρων δε θα ισχύει, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτούς. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν από την παρούσα σύμβαση είναι τα Δικαστήρια του Νομού Λάρισας.

  9. Η Διαχείριση και Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του παρόντος δικτυακού τόπου υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος και τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου (N. 2472/1997 όπως αυτός σήμερα ισχύει, Π.δ. 207/1998, Π.δ. 79/2000 και αρ. 8 Ν. 2819/2000) όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν και του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Δικαίου. Τα οποιαδήποτε στοιχεία παρασχεθούν από τον επισκέπτη/χρήστη του παρόντος διαδικτυακού τόπου θα χρησιμοποιηθούν από την METEORA NEPHROLIFE αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση της επικοινωνίας με τον επισκέπτη/χρήστη. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.